VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1) obchodní společnost: BLANKITA s. r. o.
2) sídlo: nám. 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
3) IČO: 281 55 939
4) zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 320898

(dále též „společnost“ nebo „prodávající“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností jako prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) osobně nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.blankita.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující je právnickou osobou
či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Obsah obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá nabídka zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká

a) doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího; automaticky generované potvrzení objednávky pouze potvrzuje, že objednávka byla v pořádku zadána a doručena do systému prodávajícího, nejde však o přijetí objednávky, které má za následek vznik platné a závazné smlouvy;
b) vyplněním písemné objednávky zboží kupujícím a jejím potvrzením zástupcem prodávajícího,
c) vyplněním elektronické objednávky na příslušném technickém zařízení zástupcem prodávajícího za přítomnosti kupujícího.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7. Pokud si kupující přeje zrušit on-line objednávku ještě před obdržením zboží, pošle e-mail
o zrušení objednávky na adresu info@blankita.cz.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (elektronickou poštou, telefonicky apod.).

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám podle svých podmínek připojení a komunikace.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit zejména od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu na adresu elektronické pošty prodávajícího info@blankita.cz.

3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno v původním neporušeném obalu
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.4. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 3.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté výhradně od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to především bezhotovostním převodem na účet kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžité plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

3.5. Pokud zboží objednané kupujícím nemá prodávající ihned k dispozici, oznámí to prodávající kupujícímu a zároveň jej informuje o dostupnosti zboží nebo mu nabídne jiné zboží, srovnatelné s původně objednaným. V případě, že kupující nesouhlasí s poskytnutím jiného výrobku, má právo od smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku
nebo její část v těch případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u výrobce zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a kupující tyto změny neakceptuje. V tomto případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již kupní cenu
nebo její část uhradil, bude mu tato zpět převedena bezhotovostně na jeho účet bez zbytečného odkladu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny nebo její části.

3.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu ve výši zaplacené výhradně kupujícím bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně způsobem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu jakékoliv další bezplatné plnění (dále jen „dárek“) a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, nepozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující není povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek.

3.9. Při odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupující zboží kompletní, nepoškozené a v původním množství. Ke zboží kupující přiloží kopii faktury.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Jakmile prodávající obdrží potvrzení o přijaté platbě, objednávku zboží zpracuje a doručí zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu.

4.2. Dodací lhůta je zpravidla 10 pracovních dní od přijetí závazné objednávky. V případě,
že objednané zboží není momentálně k dispozici, informuje o tom prodávající kupujícího elektronickou poštou, telefonicky apod.

4.3. Objednané zboží odešle prodávající na své náklady kupujícímu prostřednictvím jednoho
ze smluvních přepravců prodávajícího na adresu dle objednávky.

4.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání zboží na této adrese.

4.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady prodávajícího spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není povinen kupující zásilku od přepravce převzít.

4.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

4.9. Náklady na doručení zboží kupujícímu nese prodávající, náklady na doručení zboží prodávajícímu nese kupující.

4.10. Odesláním objednávky prodávajícímu souhlasí kupující i se způsobem doručení zboží kupujícímu

4.11. Pokud nebude prodávající schopen zboží doručit nebo bude moci doručit zboží jen částečně, kontaktuje vhodným způsobem kupujícího a informuje ho o novém termínu a případně novém způsobu dodání.

4.12. Spolu se zbožím obdrží kupující fakturu – daňový doklad, která slouží jako záruční list.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Záruční doba činí 24 měsíců od odevzdání zboží kupujícímu.

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě nabídky zboží jimi prováděné,

5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.2.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Ustanovení uvedená v čl. 5.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při jeho převzetí kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne
u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího nebo elektronikou poštou na adrese info@blankita.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5.6. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží prodávajícímu.

6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Kupující přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupujícího, který je fyzickou osobou.

7.2. Informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Zaškrtnutím příslušného vyplňovacího políčka souhlasu s těmito obchodními podmínkami a odesláním objednávky kupující bere na vědomí, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu údajů vyplněných do objednávky, a to pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, jakož i plnění povinností a výkonu práv z případného porušení kupní smlouvy, a na dobu, která je nezbytná k tomuto účelu zpracování, případně na dobu delší, pokud povinnost uchovávat a zpracovávat osobní údaje po dobu delší stanoví zákon. Kupní smlouva tedy představuje právní základ pro zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s vyřízením jeho objednávky. Zaškrtnutím samostatného vyplňovacího políčka kupující vyjadřuje také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce také pro účely odběru novinek ve všech formách, tedy pro účely marketingové komunikace formou telefonátu, e-mailem, zasláním katalogu a odesláním SMS zprávy (dále jen “marketingová komunikace”), a to na dobu trvání zájmu kupujícího o příjem obchodních sdělení prodávajícího, který lze kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu. Souhlas kupujícího v takovém případě představuje právní základ pro zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s marketingovou komunikací.

7.3. Poskytnutí osobních údajů kupujícím prodávajícímu je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu údajů povinně vyplňovaných v objednávce však nebude mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, a bez poskytnutí kontaktních údajů kupujícího by nemohlo docházet k uskutečňování marketingové komunikace. Webová stránka, jakož i marketingové akce prodávajícího, jsou určeny osobám starším 18 let, a prodávající proto neprověřuje udělení souhlasu zákonného zástupce s poskytnutím osobních údajů osob mladších 18 let.

7.4. Kupující odesláním objednávky a vyjádřením osobitého souhlasu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.5. Prodávající poskytne kupujícímu na jeho žádost bez zbytečného odkladu informaci o zpracování jeho osobních údajů, a to v rozsahu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Prodávající má v tomto případě právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

7.6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a přenos, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingové komunikace, je-li takový souhlas udělen. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, může požádat prodávajícího o vysvětlení, podat námitku nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, a dále může požadovat zejména blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou, prodávající závadný stav odstraní neprodleně. Pokud v důsledku zpracování osobních údajů vznikla kupujícímu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle obecně závazných právních předpisů. Kupující má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7.7. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze, jestliže se nejedná o osobní údaje, které může prodávající podle zákona zpracovávat i bez souhlasu kupujícího. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití, přičemž jednotlivá opatření a další informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v záznamech správce podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, které jsou dostupné na vyžádání. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží, účetních služeb v souvislosti se zaúčtováním daňových dokladů, nebo právních služeb v souvislosti s vyřizováním záležitostí týkajících se právních vztahů smluvních stran.

7.8. Pokud Kupující vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingové komunikace, platí, že s přijímáním elektronických, listinných nebo telefonických obchodních sdělení souhlasí. Svůj souhlas může bezplatně odmítnout kdykoli následně, a to buď zasláním e-mailové nebo listinné žádosti na poštovní nebo emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto podmínkách

8. UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

8.1. Soubory cookies jsou soubory obsahující malé množství dat, odesílané webovou stránkou a uchovávané na konečném zařízení kupujícího (uživatele stránek), např. na počítači, smartphonu nebo tabletu.

8.2. Webová stránka používá soubory cookies pro následující účely:

a) zajištění správné funkčnosti webové stránky a zjednodušení nákupního postupu (např. udržení relace po přihlášení, uložení provedených nákupů, identifikace kupujícího);
b) reklamní a marketingové akce,
c) vytváření statistik návštěvnosti webové stránky a shromažďování informací o způsobu používání webové stránky pro vylepšení její struktury a obsahu.

8.3. Všechny soubory cookies, které využívá webová stránka, mohou mít dočasnou nebo trvalou podobu. Dočasné soubory cookies jsou odstraňovány zavřením internetového prohlížeče uživatele stránek. Trvalé soubory cookies jsou uchovávány i po ukončení prohlížení webové stránky a slouží k uchovávání informací, které usnadňují a urychlují později přístup k webové stránce (heslo, přihlašovací jméno) a využívání jejích služeb.

8.4. Prohlížení webové stránky beze změn v nastavení internetového prohlížeče, které by se týkaly souborů cookies, se považuje za vyjádření souhlasu s jejich uložením v paměti konečného zařízení uživatele, o čemž je uživatel řádně a včas informován. V libovolném okamžiku lze využívání souborů cookies blokovat a odstranit trvalé soubory cookies využitím příslušných nastavení, které jsou dostupné v internetovém prohlížeči. Podrobné informace o možnostech a způsobech zacházení se soubory cookies jsou tradičně dostupné v záložce Pomoc (Help) v menu příslušného internetového prohlížeče.

8.5. Blokace nebo omezení využití souborů cookies může znemožnit správné použití některých aplikací dostupných na stránkách Obchodu.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupujícímu mohou být doručovány písemnosti na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane nebo bude neplatným shledáno, namísto neplatných ustanovení se použijí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení.

10.3. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít rovněž možnosti mimosoudního řešení sporu. Kupující (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz)
a postupovat dle pravidel tam uvedených (https://www.coi.cz/informace-o-adr/). Kupující (spotřebitel) může rovněž zahájit řešení sporu on-line prostřednictvím kontaktního formuláře v rámci k tomu určené ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/).

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího: info@blankita.cz. Adresa skladu prodávajícího je: BLANKITA s.r.o. (areál Postavdelingen), U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice